งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

  • พิมพ์

           เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายวิฑูรย์  พิมมาส หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม และในช่วงบ่ายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา หนึ่งอำเภอ หนึ่งถนนฯ บริเวณถนนหน้าส่วนราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่