หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบน จัดอบรมโปรแกรม FFT

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Farm Forestry Toolbox” (FFT) เป็นโปรแกรมในการประเมินผลที่แสดงรายละเอียดของข้อมูลต้นไม้ในสวนป่า โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ  เหมือนพงศ์ ภาควิชาวนวัฒน์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ซึ่งในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 57 คน