หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

คณะทำงานศูนย์ควบคุมโรคฯ ตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรมงานสวนป่าบ้านวัดจันทร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ศปก.อ.) เข้าตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรน เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แนบท้าย คำสั่ง ที่ 3/2563 ลว.16 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมแต่ละประเภท ของงานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ เพื่อประกอบการขอเปิดแหล่งท่องเที่ยว ผลการตรวจประเมิน งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ผ่านการตรวจทุกประเภทกิจกรรม โดยคณะทำงานฯ จะทำหนังสือรับรองผลการตรวจฯ และแจ้งให้ทราบต่อไป