หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้อำนวยการสำนัก ออป.เหนือบน ร่วมประชุมการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 7 15 และ 17

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภารเหนือบน ร่วมประชุมการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 7 15 และ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ ๒ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย  อจลบุญ โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง