หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 งานสวนแม่หาด-แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยงานสวนป่าฯ ได้ยื่นขอมติความเห็นชอบในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานฯ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 จำนวน 19 ไร่และการขออนุญาตปลูกสร้างสวนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พื้นที่ 710 ไร่และพื้นที่ 488 ไร่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ให้งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ อ.อ.ป.เขตเชียงใหม่ ยื่นขอใช้พื้นที่ดังกล่าว ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป