หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

อบรมการตรวจสอบติดตามเพื่อควบคุมและกำจัดพืชรุกราน

          เมื่อระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2563 พนักงาน ในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนเหนือบน และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง รวมทั้งสิ้น 33 คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบติดตามเพื่อควบคุมและกำจัดพืชรุกราน (Invasive species) ในสวนป่าของ  อ.อ.ป.” ณ ห้องประชุม 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จังหวัดลำปาง และงานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง โดยมี ผศ.ดร.แหลมไทย อาษานอก อาจารย์ประจำสาขาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติฯ  และทีมงานจำนวน 4 คน เป็นวิทยากรในการบรรยาย