หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านหลวง ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

           เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายโชคชัย  หน่อคำสัก หัวหน้างานสวนป่าบ้านหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ งานสวนป่าบ้านหลวงได้ยื่นเสนอขอมติความเห็นชอบการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานฯ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สวนป่าบ้านหลวงจำนวน 18 ไร่ สวนป่าแม่หลักหมื่น 8.57 ไร่ และขออนุญาตปลูกสร้างสวนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 20 ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ให้สวนป่าบ้านหลวง ยื่นขอใช้พื้นที่เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานฯ และปลูกสร้างสวนป่าในเขตป่าสงวนฯ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป