หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่านครน่าน ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายวรวิทย์  โนวังหาร หัวหน้างานสวนป่านครน่าน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เพื่อขอมติเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่สำนักงาน ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติมาตรา 13/1 ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้งบประมาณฯ หมวดที่ 3 ข้อที่ 12 (6) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สวนป่านั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการใช้ประโยชน์ได้