หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าเชียงดาว ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายพิชญพงศ์  โปร่งใจ หัวหน้างานสวนป่าเชียงดาว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ในการนี้ งานสวนป่าเชียงดาวได้ยื่นเสนอขอมติความเห็นชอบการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว เป็นสถานที่ปฏิบัติงานฯ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 จำนวน 12 ไร่  - 3 งาน - 65 ตารางวา ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ให้งานสวนป่าเชียงดาว ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานฯ ต่อไป