หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่มาน จัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟ และสร้างฝายชะลอน้ำ

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 งานสวนป่าแม่มาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ได้จัดกิจกรรม ทำแนวป้องกันไฟป่าระยะทาง จำนวน 3 กิโลเมตร สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 ฝาย และตั้งตรวจจุดคัดกรองราษฎรที่จะเข้าป่า ในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์สวนป่า แปลงปี 2522 โดยมีปลัดฝายความมั่งคงชุด อ.สม. อำเภอสูงเม่น , ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และชมรมรักษ์อ่างแม่มาน รวมจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม