ออป.เหนือบน รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์ ลำปาง

  • พิมพ์

          ตามที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้ดำเนินการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์ ลำปาง ตามโครงการจัดซื้อเครื่องจักรกล อุปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อทดแทนและธำรงค์ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อทดแทนเครื่องจักร ยานพาหนะ ของ ออป.เหนือบน ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 30 ปี ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมากและอะไหล่บางชนิดไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกสร้างสวนป่า และการผลิตไม้สักสวนป่าในสังกัด ออป.เหนือบน  ในการนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์ ลำปาง ผู้ขาย ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในราชการของ ออป.เหนือบน ซึ่งทาง ออป.เหนือบน จะได้ทำหนังสือขอบคุณ และรายงาน อ.อ.ป. เพื่อนำเข้าเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน ต่อไป