หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบน จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ด้านกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสวนป่า และการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้ด้านกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสวนป่า และการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน” ให้กับผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และพนักงานสัญญาจ้าง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง หลักการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะสามารถรับงานในตำแหน่งที่สูงกว่าได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมนต์ชัย หาญพงษ์พันธ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้อาวุโส ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง และ ผศ.ดร.นพรัตน์ คัดคุริวาระ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีนายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เป็นประธานในพิธีเปิด