หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

นายภพปภพ  ลรรพรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

 

                       ว่าง                                                       
                                                       นายเรวัติ  พิมสาร                      นายคมณ์  จำปาวัลย์
              หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป            หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า               หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต      

                                                            

                                                                                                                  

                นางกัลยารัตน์ เหลาโชติ          นายวิมล  เจียรรัตนสวัสดิ์            นายเดช  วันชัยนาวิน        

        ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล     ผู้จัดการส่วนอำนวยการ             ผู้จัดการส่วนบริการฯ  

 

                                                               

             นายไพศาล  ไชยศาล                   นายนิพล  ปาอิน                     นายสุชาติ ฐิติวรสกุล
         ผู้จัดการ ออป.เขตเชียงใหม่          ผู้จัดการ ออป.เขตแพร่             ผู้จัดการ ออป.เขตลำปาง       

 

 

                                                        

                                                      นายทวี  ทองอยู่แบบ

                                     ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้

 

  

 

 

ทำเนีบยผู้บริหารสำนักงาน