หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ศ.ดร.อำนวย คอวนิช

ศ.ดร.อำนวย คอวนิช

              

     

รูปหล่อจำลองแบบเต็มตัว ศ.ดร.อำนวย คอวนิช ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน

ระลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.อำนวย  คอวนิช

     ศาสตราจารย์ ดร.อำนวย  คอวนิช ได้เริ่มต้นทำงานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2490 จนกระทั่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อปี พ.ศ.2517 และเกษียณอายุในตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อปี พ.ศ.2523 ตลอดระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานให้กับ อ.อ.ป. ท่านมีความผูกพันกับ อ.อ.ป. อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หากมีการกล่าวถึงสถาบัน อ.อ.ป. ก็มักจะรำลึกถึงท่านในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของ อ.อ.ป. ควบคู่กันไปด้วย

      คุณูปการที่ท่านได้สรรค์สร้างให้กับ อ.อ.ป. มีมากมายนานัปการล้วนแต่อำนวยประโยชน์ให้กับ อ.อ.ป. และสังคมโดยส่วนรวมแทบทั้งสิ้น งานชิ้นสำคัญที่ท่านได้ริเริ่มไว้เมื่อครั้งปฏิบัติงานอยู่กับ อ.อ.ป. และเป็นที่เชิดหน้าชูตาอย่างยิ่งได้แก่ การปลูกสร้างสวนป่าในระบบหมู่บ้านป่าไม้ และศูนย์ฝึกลูกช้างที่ปัจจุบันรู้จักกันในนามศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ขณะนี้ผลงานดังกล่าวได้ผลิดอกออกผล สร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมตอบแทนให้กับสังคม พร้อมทั้งสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์เป็นรายได้ให้กับ อ.อ.ป. อีกทางหนึ่งด้วย

           

      ในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของ อ.อ.ป. ด้วย เพราะท่านเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมทั้งด้านความสามารถในการบริหารและงานด้านวิชาการ ผลงานที่ปรากฏไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการป่าไม้ภายในประเทศเท่านั้น ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทั้งในและต่างประเทศบ่อยครั้ง รวมทั้งข้อเขียน บทความ ตำรับตำรา และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับงานด้านป่าไม้และวิชาการแขนงต่าง ๆ ที่ท่านได้จัดทำขึ้นมากกว่าร้อยรายการ

          

      หลังจากเกษียณอายุงานแล้ว ท่านยังคงห่วงใยและเอื้ออาทรต่อ อ.อ.ป. เสมอมา บ่อยครั้งที่ท่านแวะมาเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานของ อ.อ.ป. หรือเยี่ยมชมผลงานในส่วนภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่เห็นได้เด่นชัดถึงความผูกพันที่มีต่อ อ.อ.ป. ตลอดเวลา คือการเสนอบทความลงในวารสารสักทอง อย่างต่อเนื่องมิได้ขาด แม้จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบไปเป็นระยะเวลานานมากแล้วก็ตาม

          

      ความเคารพรักและศรัทธาที่ชาว อ.อ.ป. มีต่อท่าน ไม่อาจที่จะนำมาเรียบเรียงเป็นถ้อยคำได้หมดสิ้น ท่านเป็นทั้งผู้นำที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม เมตตาธรรม จริยธรรม และความสามารถ ในเชิงบริหารที่ไม่อาจหาได้ง่ายนักในบุคคลเดียวกัน กล่าวได้ว่าท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ที่ได้รับการยอมรับทั้งจากคนใน อ.อ.ป. เอง และคนภายนอกสูงสุดท่านหนึ่ง

     นับจากนี้ต่อไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ขาดแล้วซึ่งปูชนียบุคคลที่ห่วงใยและเอื้ออาทรอย่างจริงใจ ยากยิ่งนักที่จะหาบุคคลอื่นมาทดแทนได้ ขอให้คุณความดีที่ท่านได้กระทำไว้ สถิตอยู่ในความทรงจำของชาว อ.อ.ป. ตลอดไปตราชั่วกาลนาน และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านสู่คติในสัมปรายภพทุกประการเทอญ