การดำเนินงานสวนป่า ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

      - นโยบายด้านการรับรองจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ของ อ.อ.ป.

      - นโยบายสนับสนุนจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน อ.อ.ป.และFSC ของ อ.อ.ป.

      - มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2558

 

สวนป่าที่ได้รับมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ปี 2556

     1. สวนป่าทุ่งเกวียน

     

     2. สวนป่าแม่มาย

     

     3. สวนป่าวังชิ้น

     

 

     4. สวนป่าขุนแม่คำมี

     

 

สวนป่าที่ได้รับมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ปี 2557   

     1. สวนป่าแม่สรอย

         

        2. สวนป่าแม่หอพระ 

       

     3. สวนป่าแม่แจ่ม

      

     4. สวนป่าแม่จาง

    

     5. สวนป่าแม่สิน - แม่สูง 

      

สวนป่าที่ขอรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ปี 2558

      1. สวนป่านครน่าน

    

   2. สวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย

    

   3. สวนป่าแม่แฮด

      

   4. สวนป่าแม่เมาะ

    

   5. สวนป่าแม่ลี้