การดำเนินงานสวนป่า ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

       Monitoring Plan (master) 

       รายงานผลการตรวจตามมาตรฐาน มอก. 14061 ประจำปี 2562 

       - คู่มือการใช้งานโปรแกรม FFT (Farm Forestry Toolbox)   

       คู่มือตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่สวนป่า   

       นโยบายการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

       คู่มือการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนสาหรับผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor)ระดับ ออป.ภาค และ ออป.เขต

      - คู่มือการซ่อม สร้างถนนป่าไม้ ออป.เหนือบน

       

 

สวนป่าที่ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (FSC)

     1. สวนป่าทุ่งเกวียน

     

     2. สวนป่าแม่มาย

     

     3. สวนป่าวังชิ้น

     

      4. สวนป่าขุนแม่คำมี

     

      5. สวนป่าแม่สรอย

         

        6. สวนป่าแม่หอพระ 

       

     7. สวนป่าแม่แจ่ม

      

     8. สวนป่าแม่จาง

    

     9. สวนป่าแม่สิน - แม่สูง 

      

      10. สวนป่านครน่าน

    

   11. สวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย

    

   12. สวนป่าแม่แฮด

      

   13. สวนป่าแม่เมาะ

    

   14. สวนป่าแม่ลี้

    

      15. สวนป่าแม่ทรายคำ

       

สวนป่าที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (มอก.14061)

      1. สวนป่าเวียงมอก

       

       2. สวนป่าแม่สุก

        

          3. สวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม